پورمختار: سند صادره توسط پلیس سند مالکیت است/مراجعه به دفاتر اسناد الزامی نیست

/
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: سند صادره توسط پلیس سند مالکیت است و بر اساس مقررات موجود الزامی به مراجعه شهروندان برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه ها وجود ندارد.